Room tín dụng ngân hàng là gì?

Room tín dụng là gì? Room ngân hàng là gì? Hết room là sao? Tại [...]